Lidé zapomínají na psychické zdraví


Když se zeptáte lidí ve svém okolí co dÄ›lají pro svou psychickou pohodu, vÄ›tÅ¡ina lidí vám nespíš odpoví že vůbec nic. PÅ™itom je velmi důležité se nestresovat a nauÄit se zvládat i nepříjemné situace v klidu. K tomu vám může pomoct mnoho technik, mezi které patří hluboké dýchání. Každému z nás pÅ™ijde dýchání jako nÄ›co samozÅ™ejmého, ale je fakt, že kdo se vÄ›nuje dýchání jako relaxaÄní technice, dokáže lépe zdolávat stres. Není to nic jednoduchého, a je lepší najít si instruktážní videa a nebo se zapsat do nÄ›kterého z kurzů.

žena příroda

Dalším způsobem je meditace, která vás zklidní jako celek. Meditace se dá dÄ›lat nejen doma v klidu ale i bÄ›hem polední pauzy v práci. Je potÅ™eba jen pÅ™estat pÅ™emýšlet, zavřít oÄi a celou svou bytostí prociÅ¥ovat a vnímat váš dech. Pro zaÄáteÄníky je lepší když s meditacemi zaÄnou doma, protože jakmile se zklidníte, můžete dokonce usnout. Pravidelné meditace zklidní vaÅ¡e vnitÅ™ní já, a když je budete praktikovat tÅ™eba týden nebo dva, urÄitÄ› si vÅ¡imnete že spoustu vÄ›cí zvládáte daleko lépe.

hromadná meditace

DuÅ¡evní zdraví není jen o zvládání stresu ale i o tom si ho nevytvářet. Mnoho lidí se zbyteÄnÄ› stresuje, a pÅ™itom jde o vÄ›ci které vÄ›tÅ¡inou nemát Å¡anci ovlivnit. Je zbyteÄné Å™eÅ¡it nÄ›co co neovlivníte, protože nic nevyÅ™ešíte a uÅ¡kodíte jen sami sobÄ›. Dávno je prokázaná příÄinná souvislost mezi stresem a vznikem různých onemocnÄ›ní. I z tohoto důvodu je mnohem lepší stresu pÅ™edcházet a ne si ho jeÅ¡tÄ› sami vytvářet.

Nenechte se ovlivnit okolím
Mají vÅ¡ichni v práci strach z propouÅ¡tÄ›ní? Neklape vám to ve vztahu a bojíte se ze se rozpadne? I když se to stane, budete to muset vyÅ™eÅ¡it. Obavami a stresem nic nezmÄ›níte. Je lepší vÄ›ci brát tak jak jsou a Å™eÅ¡it je až nastanou. NauÄte se to, a bude vám v životÄ› opravdu lépe. Stres je zabiják, a když ho odbouráte, budete zdravÄ›jší a Å¡Å¥astnÄ›jší.