Politika a škola


Když se Å™ekne politika, tak co si pod tím pÅ™edstavíte? Mnoho lidí si pÅ™edstaví pod politikou hlavnÄ› prezidenta nebo různé politické strany a politika. Dokonce si pÅ™edstaví také nÄ›jaké hádky. A věřte mi, nebo ne, ale já si také pÅ™edstavím ihned u nÄ›jaké hádky, když slyším slovo politika. Bohužel to tak je. V politice se vÄ›tÅ¡inou pánové hádají a vlastnÄ› nejenom pánové. SlyÅ¡ela jsem, že dokonce v MaÄarsku se pohádali i tÅ™i ženy. Myslím si, že to muselo být opravdu hodnÄ› ostré. VÅ¡ichni víme, že když se hádají ženy mezi sebou, že to bývá vÄ›tÅ¡inou opravdu hrozné a znepokojující. SamozÅ™ejmÄ›, že když se hádají pánové, také je to také smutné.

Partner chce jít do politiky.

A takové drzé a sprosté a nemÄ›lo by to vůbec být, protože politika je takový obor, kde by se lidé mÄ›li chovat sluÅ¡nÄ›. MÄ›li by táhnout za jeden provaz, ale to ono nejde. JednoduÅ¡e to nejde, protože já si myslím, že ti politikové mají snad hádky rádi. Každý si stojí za svým. Sice ano, já tohle chápu, já se taky vždycky stojím za svým názorem protože si myslím, že můj názor je opravdu ten správný a jediný dobrý, jenomže mnoho lidí se mnou tÅ™eba také nesouhlasí. Ale já s nimi také nesouhlasím a tohle je politika. Když jednoduÅ¡e ÄlovÄ›k s nÄ›kým nesouhlasí a má jiný názor, tak to už vlastnÄ› zalézá tak troÅ¡ku do politického odvÄ›tví.

Jak se stavíte k demonstracím?

Také mi vadí, že tÅ™eba nÄ›kteří politici, kteří se hrnou opravdu do politiky, tak tÅ™eba s politikou nemají vůbec nic spoleÄného a nebo politice absolutnÄ› vůbec nerozumí. Chápete to? Já bych asi udÄ›lala nÄ›jakou stÅ™ední Å¡kolu politickou, kde by chodili lidé, kdyby chtÄ›li být politici. Nechápou, jak nÄ›kdo může jít do politiky jenom tak, že má tÅ™eba vzdÄ›lání. Podle mého názoru tohle není vůbec dobré. Potom to tak vypadá, že náš stát opravdu stojí za nic a naÅ¡e vláda také, kdyby vláda chodila do politické Å¡koly, tak by to tÅ™eba bylo o nÄ›Äem jiném, protože by vÄ›dÄ›li, co mají dÄ›lat a jak řídit náš stát.